ULUSLARARASI GAZİ AKÇA KOCA VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

 

Künye

1- İbrahim KARAOSMANOĞLU-Açılış Konuşması

2- Düzenleme Kurulu Adına Prof. Dr. Haluk Selvi'nin Açılış Konuşması

3- Prof. dr. Azmi ÖZCAN-Açılış Oturumu

4- Prof. Dr. Evne KONUKÇU-Açılış Oturumu

5- Prof. Dr. Özer ERGENÇ- Açılış Oturumu

6- Prof. Dr. Erhan AFYONCU-Açılış Oturumu

7- Prof. Dr. Azmi ÖZCAN- Açılış Oturumu son değerlendirme

8- Prof. Dr. Mustafa İSEN- Kapanış Oturumu

9- Prof. Dr. Metin TUNCEL-Tarihi Coğrafya Açısından İzmit Şehrinin Ayrıcalıkları

10- Prof. Dr. Engin BEKSAÇ-Öğr. Gör. Şule Nurengin BEKSAÇ-Kocaeli ve Çevresinin Erken Tarihi ve Arkeolojisine Kısa Bir Bakış

11- Doç. Dr. Hülya BOYANA-Nikomedeia Kenti ve Men Kültü

12- Doç. Dr. Nurfettin KAHRAMAN-Eskihisar (Gebze) Fosil Yataklarında Yeni Bulgular

13- Yrd. Doç. Dr. Özkan ERTUĞRUL-Roma ve Bizans Devrinde İzmit ve Çevresinde İki Merkez Serdivan ve Yazlıkköy

14- Dr. Gerşom Qibrisçi -A Theologıan Aaron Ben Elıyah(1300-1369) One Of The Most Important Spırıtual Leaders Of Nıcomedıan Karaım Communıty

15- Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA-Osmanlı Arka Planında Kocaeli ve Çevresinde Selçuklu Hâkimiyeti

16- Prof. Dr. Enver KONUKÇU-Akçakoca, Akçakocalılar ve Kocaeli

17- Prof. Dr. Halil İNALCIK-Koca-Eli Yöresinin Fethi

18- Prof. Dr. Mustafa KESKİN-Hem Güneşin Hem Denizin Görüldüğü Birer Merhalede Yatanlar Akçakoca ve Gazi Süleyman Paşa

19- Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK-Osmanlı'nın Kuruluşunda Akıncı Uç Beylerinin Rolü

20- Doç. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN- Doç. Dr. Meral BAYRAK FERLİBAŞ-Akça Koca Ailesinden Hayırsever Bir Devlet Adamı Fazlullah Efdalpaşa ve Gebze'deki Hayratı

21- Yrd. Doç. Dr. Uğur KURTARAN-Gazi Akça Koca'nın Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundaki Etkisi ve Faaliyetleri

22- Volkan ŞENEL-Kocaeli Akça Koca Bey Anıt Mezarı

23- Doç. Dr. Nejdet GÖK-Osmanlı Kuruluş Dönemi Beratları Kapsamında Kocaeli Yarımadası Fetihleri, Siyasi ve Ekonomik Sonuçları

24- Doç. Dr. Ümit EKİN-Seyahatnamelerdeki İzmit İle İlgili Veriler Nasıl Değerlendirilebilir(16. Ve 17. Yüzyıllar)

25- Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK-Resmî-i Kayseri'nin Bilinmeyen Seyahatnamesi ve Kocaeli Çevresine Dair Bilgiler

26- Doç. Dr. Cavid QASIMOV-Azeri Gezgin Hacı Zeynel Abidin Şirvani'nin Seyahatnamesinde Kocaeli ve Civarı ile İlgili Malumatlar

27- Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU-Koca-eli Sancağını Dış Dünyaya Bağlayan Yol Ağı

28- Doç. Dr. Nurfeddin KAHRAMAN- Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN-Gebze'den İznik'e İpek Yolu

29- Prof. Dr. Özer ERGENÇ-Osmanlı Klasik Döneminde Mekan Organizasyonu Açısından Kocaeli ve Hüdavendigar Sancakları

30- Yrd. Doç. Dr. Vedat TURGUT-XVI. Yüzyılın Sonlarında Kocaeli Sancağı’nda Demografik ve İktisadi Vaziyet

31- Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ-16. ve 17. Yüzyıllarda İznikmid Şehri

32- Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK-Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve Yerleşim (15-19. Yüzyıllar)

33- Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ-Tapu-Tahrir Defterlerine Göre Kocaeli ve Çevresindeki Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme

34- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih ERPOLAT-XVI. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kocaeli'ndeki Yer Adlarında Meydana Gelen Değişmeler

35- Prof. Dr. Yılmaz KURT -Akçakoca’nın Kurduğu Şehir Akçaşehir

36- Doç. Dr. Emine DİNGEÇ-Kocaeli Sancağında Çingeneler ve Cizye Meselesi

37- Yrd. Doç. Dr. Ömerül Faruk BÖLÜKBAŞI-Darbhâne-i Âmire'nin Yakacak İhtiyacının Temininde Kocaeli'nin Yeri ve Önemi

38- Dr. Hüseyin Şevket Çağatay ÇAPRAZ-Orta Macar Krallığından İzmit'e İmre Thököly

39- Doç. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN-XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Ordusuna Kocaeli Bölgesinden Yapılan Lojistik Destekler

40- Prof. Dr. Osman KÖSE-19. Yüzyıl Başlarında Kocaili Sancağı’nda Eşkıyalık

41- Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAŞ-Gebze Menzilhanesinin Fizikî Yapısı ve Müştemilatı(1700-1850)

42- Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ -1453 Numaralı İzmit Şer‘iye Sicili’nde Kayıtlı Tereke Defterlerinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Analizi(1845-1848)

43- Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU-Mondros İdaresi Döneminde Kocaeli'nde Belediyecilik Örnekleri

44- Yrd. Doç. Dr. Turgut SUBAŞI-Sultan Abdülmecid Döneminde Kocaeli

45- Prof. Dr. Emre DÖLEN-Osmanlı Döneminde Kocaeli'ndeki Sanayi Kuruluşları

46- Doç. Dr. Mustafa HERGÜNER-Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Hereke

47- Yrd. Doç. Dr. Serkan YAZICI-Osmanlı Devleti’nin Bir Sanayi Merkezi Olarak Hereke

48- Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT-Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının Eğitim ve Sanat İşlevi

49- Okt. Turgut KARAÇOBAN-Yüzyıllık Çınarların İzinden Selim Sırrı Paşa ve İzmit- Ankara Demiryolu Serüveni

50- Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ-İngiliz Teğmen Kıtchener ve BinbaşıWarlow’ın İzmit Konsoloslukları 1879-1882

51- Prof. Dr. Rhoads MURPHEY-Forests And Forestry In Kocaelı Provınce The Long Hıstorıcal Perspectıve

52-Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN-İngiliz Belgelerinde Kocaeli ve Çevresi

53- Doç. Dr. İlhami YURDAKUL-Bir Göçün Ve Heyelanın Hikâyesi İskâna Açılışının 30. Yılında Karamürsel Nusretiye (Akpınar) Köyü Heyelanı ve Mühendis Mackler’in Raporu (1911)

54- Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ-İzmid- Düzce Tütün Müstahsılları Ticaret Anonim Şirketi Osmânîyesi

55- Yrd. Doç. Dr. Yasemin NEMLİOĞLU KOCA-Kocaeli Limanlarının Tarihsel Gelişimi ve Deniz Ticareti

56- Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKKOR-I. Dünya Savaşında Kocaeli'nde İngiliz Esirleri

57- Yrd. Doç. Dr. Fikrettin YAVUZ-Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir Sahil Kasabası Darıca

58- Doç. Dr. Bekir GÜNAY-Bizim Mahallenin Hikayesi İzmit Birlikte Yaşam Örneği Ermeniler

59- Okt. Oğuz POLATEL-Osmanlı Dönemi İzmit'in Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hayatında Ermeniler

60- Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜNGÖR -Osmanlı Döneminde İzmit (Nikomedia)'te Farlı Dinlerin Birlikte Hoşgörü İçinde Yaşam Kesitine Bir Örnek Pantalaimon Manastırı

61- Dr. Cebrail YILMAZ-Dr. Aslıhan AKPINAR-Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜNGÖR-Prof. Dr. Nermin ERSOY-Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine göre İzmit’te Salgınlar ve Karantinalar

62- Yrd. Doç. Dr. Müesser ÖZCAN- Yrd. Doç Dr. Rahime AYDIN ER- Oğuz POLATEL-XX. Yüzyıl Başlarında İzmit'te Salgın Hastalıklarla Mücadelede Aşı Çalışmaları

63- Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARI-Milli Mücadelede İzmit ve Çevresinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Faaliyetleri (1919-1928)

64- Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş DEMİRKOL-II. Meşrutiyet Döneminde İzmit Hapishanesi

65- Yrd. Doç. Dr. Emine GÜMÜŞSOY-19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başlarında Gebze Hapishanesi

66- Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU-Kocaeli’de İşgal ve Mezalim

67- Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT-Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın iki İzmit Seyahati

68- Prof. Dr. Haluk SELVİ-Milli Mücadelede İzmit Telgrafları

69- Prof. Dr. Osman AKANDERE- Okt. Hasan Ali POLAT-Millî Mücadele Yıllarında Marmara Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Türk Çeteleri

70- Doç. Dr. Kemalettin KUZUCU-Türkiye’nin İlk Armatörlerinden Rıza Bedri Bey ve Kocaeli Vapur Şirketi

71- Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU-Mondros Mütarekesi Sonrasında Kocaeli Yarımadası’nda Milli Teşkilatlanma Yahya Kaptan Olayı

72- Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ-Milli Mücadele Yıllarında Karamürsel ve Yalova İskelelerine Askerî Mühimmat Taşıyan Bir Kayıkçı Çam Hasan Salih Ağazâde İsmail Bey

73- Yrd. Doç. Dr. Taner BİLGİN-Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimleri ve İzmit Mebusları

74- Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA-Meclis-i Mebusandan Türkiye Büyük Millet Meclisine Hüseyin Sırrı Bey ve Meclis Faaliyetleri

75- Doç. Dr. Safiye KIRANLAR-İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Kocaeli’nin Sosyo-Ekonomik Durumu Üzerine Bir İnceleme

76- Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇELİK-Amerikan Misyonerlerinin Kocaeli'nde Eğitim Faaliyetleri

77- Yrd. Doç. Dr. Biray ÇAKMAK- Arş. Gör. Feyzullah YARLİKAYA-Gebze Rüştiye Mektebi

78- Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜREK-Maarif Salnamelerine Göre İzmit Sancağı'nda Eğitim ve Öğretim 1898-1903

79- Yrd. Doç. Dr. Gülşah ESER-Arifiye Köy Enstitüsü'nün Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'ndeki Balıkçılık Çalışmaları

80- Dr. Dilara USLU-Milli Mücadele'nin Son Döneminde İzmit ve Çevresinde Eğitim Faaliyetleri (1921-1923)

81- Prof. Dr. Nedim İPEK-Kocaeli'nde Göç ve İskan

82- F. Yavuz ULUGÜN-Kocaeli’de Tarihsel Göçler

83- Mahmut Bİ-XIX. Yüzyılda Kocaeli Vilayetine İskan Edilen Kafkas Göçmenleri

84- Doç. Dr. Hakan KIRIMLI-Kocaeli Havâlisine Kırım Tatar Muhacir İskânları

85- Okt. Hatice AKAN-Göç Olgusu İçerisinde İzmit Muhacirlerine Dair Kısa Bir Değerlendirme

86- Necat ÇETİN-Tasfiye Talepnamelerine Göre Kocaeli İline İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskan Edildikleri İdari Birimler

87- Prof. Dr. Atilla ÇETİN-Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Civarının Ünlü Şahsiyetleri

88- Prof. Dr. Recep DİKİCİ-Osmanlı Dönemindeki Kocaelili (İzmitli) Âlim ve Edipler

89- Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLU-Mehmet Ali Kağıtçı ve SEKA’nın Kocaeli’ne Katkıları

90- Prof. Dr. Nermin ERSOY-İzmitli Bir Tıbbiye Hocası Doktor Feyzullah İzmidi (1845, İzmit- 24 Ekim 1923, İstanbul)

91- Mert SANDALCI-E. Talha KOCACIK-Yolu İzmit'ten Geçen Eczacılar

92- Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL-Yazdıklarının Işığında Kılıçzade Hakkı Beyin Fikirleri

93- Doç. Dr. Fahri YETİM-Türk Siyasetinde Hürriyetçi, Demokrat Vurgu Turan Güneş Ekolü

94- Dr. Şennur KAYA-Görsel Belgelerde İzmit Tersanesi

95- Prof. Dr. Nevnihal ERDOĞAN-Tarihi İzmit Kent Merkezi Geleneksel Mahalleri

96- Yrd. Doç. Dr. Mehtap ÖZBAYRAKTAR-Kollektif Bellek, Kent Belleği ve Sokaklar İzmit Merkez Geleneksel Sokakları

97- Yrd. Doç. Dr. Sonay AYYILDIZ-İzmit Konutlarının Geleneksel Konut Tipolojisi

98- Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU-Rumeysa IŞIK-İzmit Pertev Paşa Külliyesinin Klasik Osmanlı Mimarisindeki Yeri ve Önemi

99- Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU-Kocaeli yarımadasında Erken Osmanlı Camilerinden ‘Şeyh Muslihiddin Camisi’

100- Doç. Dr. Deniz DEMİRARSLAN-Batılılaşma Modernleşme Dönemi Demiryolu Politikası ve İstasyon Binası Mimarisi İzmit ve Hereke Tren İstasyonları

101- Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY - Esra ÇELİK-Kocaeli Yapılarında Bulunan Resimli Bezemelerden Örnekler

102- Doç Dr. Oya ŞENYURT-1923-1960 Yılları Arasında İzmit'te İnşa Edilen Yapılar ve Kentin Gelişimine Katkıları

103- Yusuf Burak DOLU-Kocaeli ve Çevresinde Candı (ahşap yığma) Teknikle Yapılmış Mescitler ve Camiler

104- Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY-Burçe İVEDİ-Ayşegül ÖZER-İzmit'te Depremler ve Kültürel Mirasın Korunması

105- Yrd. Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN-KocaeliArslanbey'deki Mübadil Konutları

106- Dr. Yaşar Kalafat-Kocaeli Halk İnançlarında Yaşamakta Olan Mitolojik Bir Kavram Sahiplik

107- Okt. Adem ARI-Kocaeli Bölgesi İskanları ve Kültürel Oluşum Kandıra Örneği

108- Arş. Gör. İhsan Seddar KAYNAR-Çene Suyu’nun Tarihi

109- Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇETİN-Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e İzmit Mutasarrıflığı'nda Karayolu Yapım Çalışmaları

110- İsmail KAHRAMAN-Osmanlı’dan Cumhuriyete Sanayi, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Turizm de Marka Kent Gebze