ULUSLARARASI ÇOBAN MUSTAFA PAŞA ve KOCAELİ TARİHİ – KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

BİLDİRİLERİ

 

Künye

Feridun Emecen- İHTİŞAM ÇAĞININ BAŞLANGICINDA BİR OSMANLI DEVLET ADAMI: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN İKİNCİ VEZİRİ MUSTAFA PAŞA

Mehmet Öz-ÇOBAN MUSTAFA PAŞA’NIN YAŞADIĞI DÖNEM VEYA OSMANLI’NIN “ALTIN ÇAĞI”

Suphi Saatçi-MİMAR SİNAN’IN KOCAELİ’NDEKİ ESERLERİ

Enver Konukçu-KOCAİLİ LİVASININ KARADENİZ GİRİŞİNDEKİ YOROS KAZASI

Gülan Memiş-Recep Yaşa-KANDIRA - ARAMAN KÖYÜ’NÜN OSMANLI TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

İlhan Şahin-GÖÇEBE UYGARLIĞINDA “ÇOBAN” VE “ÇOBANLIK”

Hülya Boyana-NİKAİA KENTİ VE ASKLEPİOS KÜLTÜ

Ergün Laflı-AZİZLER KENTİ İZMİT: GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÖNEMLERİ’NDE NIKOMEDIA’NIN ÖNEMLİ BAZI DİNİ ŞAHSİYETLERİ

İbrahim Tellioğlu-DRAGOS ANTLAŞMASININ TARİHİ ZEMİNİ

Ahmet Toksoy-SELÇUKLU AKINLARI VE KOCAELİ BÖLGESİ

Hasan Basri Karadeniz-KURULUŞ DÖNEMİNDE OSMANLILARIN ANADOLU’DA SESSİZ YÜRÜYÜŞÜ

Haluk GÖRGÜN -FATİH VE İNOVASYON

Mert Can ERDOĞAN- XV. XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazımında Akça Koca, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa’nın Siyasal Anlamı

Hasan AKYOL- 16. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Çoban Mustafa Paşa

Mustafa KESKİN- Hasenatı Seyyiatına Gâlib Bir Osmanlı Devlet Adamı: Gâzi Çoban Mustafa Paşa

Kenan Ziya TAS-¸ Çoban Mustafa Paşa’nın Eşi Yavuz Sultan Selim’in Hangi Kızı?

Recep DİKİCİ- Çoban Mustafa Paşa’nın Mısır Beylerbeyliği, Kültürel ve Manevî Faaliyetleri İle İzmitli Seyyidî Efendi’nin Manzûme-i Ahlâkî’sindeki Mesajları

Zeynep MORGÜL- Çoban Mustafa Paşa Külliyesinin Medrese Müderrisliğinden Seyhülislamlığa Giden Yol

Serap MUMCU- Venedik Baylos Raporlarına Göre İzmit Körfezi’nden Osmanlı Tersanesine Kereste Temini

Arif SARI- XVI. Yüzyılda Osmanlı’da Taşra Doğancılığı: Kocaili Sancağı Örneği

Ersin KIRCA- Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Divan-I Hümâyûn’dan Kocaeli Sancağı Yöneticilerine Gönderilen Emirlerin Tahlili

İsmail ÖZÇELİK- Koca-İli Sancağı Kanunnamelerinin Koca-İli Sosyo-Ekonomik Tarihi Bakımından Değerlendirilmesi

İlhan GÖK- Mühimme Defterlerine Göre 1686-1699 Yıllarında Kocaeli

Zeynep AKAN- Kanunnameden Hemen Sonra: 1858 Arazi Kanunnamesi’nin Kocaeli Sancağında Uygulanması

Hakan DOĞAN- Divan-ı Hümayun Nişan Kalemi Defterlerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Kocaeli Sancağı’ndaki Malikâne Mukataalar

Mustafa GÜLER- Tarik-İ Sultanî (İstanbul-Mekke Hac Yolu) Güzergâhında Kocaeli Menzilleri

F. Yavuz ULUGÜN- İzmit Körfezi’nde Yabancı Filolar

Ferhat BERBER- 19. Yüzyılın İlk Yarısına Ait Nüfus Defterleri ve İzmit Kazası’nın Nüfusu

Zafer ATAR - Muzaffer TEPEKAYA- XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Karamürsel Kazasında Nüfus

Mehmet GÜNEŞ- XIX. Yüzyıl Başlarında Gebze (Gekbüze)’De Ailenin Nicel ve Nitel Özellikleri (Tereke Kayıtlarına Göre)

Ümit EKİN- Kocaeli Sancağı’ndaki Müslümanlar İle Gayrimüslimlerin Mal Varlıklarının Mukayesesi

Yasemin AKTAS- 1453 İzmit Şer’iye Sicili’ne Göre, 19. Yüzyılın Ortalarında Kadınların Sosyo-Ekonomik Açıdan İzleri

Gülser Yardım OĞUZ- 19. Yüzyılın Ortalarında Kocaeli Halkının Taşınmaz Malları ve Düşündürdükleri

H. Kamil BİÇİCİ- Geçmişten Günümüze Körfezin Parıldayan İncisi: İzmit Saat Kulesi

Derya GEÇİLI-· İzmit’te Bataklıkların Kurutulması İçin Yapılan Çalışmalar

Müzeyyen ÜNAL- İzmit Sancağı’nda Yabancı Sermaye

Zeynep İSKEFİYELİ- XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Bir Amerikan Misyonerinin Gözüyle İzmit ve Çevresi

Tülay ERCOŞKUN- Ahmet Vefik Efendi’nin Anadolu Sağ Kol Müfettişliğinde (1863-1864) İzmit ve Eski Eserler

Serdar ÖSEN- Koca Hüsrev Paşa ve Kocaeli Mutasarrıflığı

Serkan YAZICI- Agâh Efendi’nin İzmit Mutasarrıflığı

Fikrettin YAVUZ- Birlikte Yaşamdan Yol Ayrımına: Milliyetçilikler Çağında Darıca’da Türk-Rum Münasebetlerine Dair Gözlemler

Sinan VARDAR-İzmit Saat Kulesi’nin Modernizm ve Kent Mekânı Üzerine Düşündürdükleri

Cengiz ÇAKALOĞLU- II. Abdülhamid Devrinde İzmit Redif Taburu

Kemalettin KUZUCU- Hereke Fabrikası Fes Bölümünün Kuruluşu ve Üretimi

Halim Demiryürek- Ziraat Raporlarına Göre İzmit Sancağında Tarım

Nejdet BİLGİ- İzmit Tehciri Davası

Mustafa SARI- Osmanlı Devleti Hizmetinde Gebzeliler (Sicill-i Ahval Defterlerine Göre)

Zeki ÇEVİK- Kocaeli’nin Gururu Gölcük Tersanesi: Resmi Belgeler ve İstanbul Basınına Yansımalar

Mahmut AKKOR- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gölcük Tersanesi’nin Yapım Süreci

Resül NARİN- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ağaç Denizi Kocaeli

Adnan SOFUOĞLU- Milli Mücadele’nin İç Cephesi Kocaeli

Sabahattin ÖZEL- Milli Kurtuluş Savaşı’nda Kara Fatma’nın Kocaeli Cephesindeki Hizme tleri

Mustafa HERGÜNER- Kurtuluş Savaşında Karamürsel

Nermin ERSOY- Kod Adı: Küçük Doktor “Fahri Can”

Osman AKANDERE- İngilizlerin ve Damat Ferit Paşa Hükümet’inin İzmit ve Çevresini Kontrolleri Altında Tutma Çabaları Çerçevesinde Ahmet Anzavur’un Bölgedeki Faaliyetleri

Nurettin GÜLMEZ- İsmail Canbolat Bey’in Mebusan Meclisi’ndeki Faaliyetleri

Selda KILIC-¸ 1920 Meclisinde Hafız Abdullah Efendi (Tezemir)

Seydi Vakkas TOPRAK- Teşkilat-ı Mahsusa Komitacılığından İzmit Mebusluğuna: Sapancalı Hakkı Bey

Haluk SELVI-· Milli Mücadele’de Gebze Kaymakamlarının Kaçırılmaları Olayı

Ersin MÜEZZİNOĞLU- 1921-1925 Yılları Arasında Ahmet Şükrü Bey’in Kocaeli’deki Faaliye tleri

Fatma ÜNYAY AÇIKGÖZ- Reklam ve İlanlar Işığında Cumhuriyet’in İlk Yılarında Kocaeli ve Çevresinde Ticarî ve Kültürel Hayat

M. Serhan YÜCEL - Taner BİLGİN- Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında İzmit’te Eğitim

Ekrem SALTIK- Harf İnkılâbı’nın Kocaeli Basınına Yansımaları

Önder DUMAN- Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kocaeli Vilayeti’nde Sıtma Mücadelesi

Emre DÖLEN- 1930’lu Yıllarda Darıca’daki Aslan Çimento Fabrikası’nda Çalışanların Eğitim Durumları ve Ücretleri

Dilara USLU- Kabotaj Kanunu Etkinliklerinden Bir Seyir: İzmit Deniz Yarışları

Fahri SAKAL- Tek Parti Döneminde Kocaeli ve Sakarya’da Beden Terbiyesi Mükellefiyeti Uygulamaları

Süleyman BEYOĞLU- Kâğıt Fabrikasının İzmit Şehrine Katkıları

Ahmet AKTER- Halkevleri İçin Bir Bütçe Denemesi ve Kocaeli Özelinde Örnek Bütçe Çalışması

Seher BOYKOY- Tek Partili Dönemde Sanayi İstatistiklerine Göre Kocaeli’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Turgut SUBAŞI- Seka’da Eğitim Faaliyetleri 1957-1967

Ekrem Mücahit SARI- Rıfat Yüce’nin 1930, 1940 ve 1950’Lerde Kocaeli ve Çevresinde Yaptığı Geziler Üzerine Bir Değerlendirme

Esma TORUN ÇELİK- Çok Partili Hayatın İlk Yıllarında Kocaeli’nde Siyasal Hayat

Fatih ÖZÇELİK- Kocaeli’de Demokrat Partinin Kuruluşu

Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA- 27 Mayıs Darbesinin İlk Yedi Gününde Türk Yolu Gazetesi

Dilşen İnce ERDOĞAN- Demokrat Parti Kocaeli Milletvekillerinin 1950-1957 Dönemi Bütçe Görüşmelerinde Ekonomi Politikalarına Bakışı

Bilal TUNC-¸ 1950’li Yıllarda Kocaeli’nde Sanayi Alanındaki Gelişmeler

Rıdvan GÖLCÜK - Aylin GÖLCÜK- Rus Salatasından Amerikan Salatasına: Türk-Amerikan İlişkilerinin Kocaeli Arkeolojisine Yansıması

Enver KONUKÇU- Mudarlı Menşeli Tarih Araştırmacısı Dr. Selahattin Tansel

Nesrin KARACA- Kocaeli’nin Yetiştirdiği Değerlerden Prof. Dr. Talât Tekin ve Şiir Dünyası

Orhan KILIC-¸ Kocaili Sancağı’nın Paşalara Tevcihi Bağlamında Ortaya Çıkan İdari Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme

Zeynel ÖZLÜ- 1340-41 Tarihli Türk Ticaret Salnamesi Işığında İzmit’te Sosyo- Ekonomik Hayat ve İzmitli Aileler

Enis ŞAHİN - Sinan DEMİRAĞ- Cumhuriyet Dönemi Kocaeli Vilâyeti Mülkî Yapılanma Tarihi

Kayrat BELEK- Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Merkezî Asya’da Karahanlı Külliyelerine Mukayeseli Bir Bakış

Osman TAŞKIN- Gebze Gazi Çoban Mustafa Paşa Vakfı’na Ait Bir Muhasebe Bilançosu (1669-1671) ve 1662-1682 Yılları Arası Vakıf Muhasebesi

Abdullah ÇAKMAK- Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi

Gökben AYHAN- Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin Ejder Başlı Kapı ve Pencere Halkaları Hakkında

Hasan Hüseyin ADALIOĞLU- Nizamettin ARSLAN- Çoban Mustafa Paşa’nın Kurduğu Menzilhânelerdeki Tarikatlar: Gülşenîlik ve Mevlevîlik

Şükrü SÖNMEZER- Çoban Mustafa Paşa Camii Süsleme Programı Üzerine Düşünceler

Muhammed ÇELEBİ - M. Yasin FAHJAN - Ferhat PAKDAMAR- Osmanlı Vakıf Medeniyeti ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Ve İmâreti Vakfiyesi

Zeynep DEMİRCAN AKSOY- Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Müezzin Mahfilinin Osmanlı Sanatındaki Yeri

İsmail KAHRAMAN- Gebze’nin Kentleşme Sürecin’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfı’nın Önemi

Ali CANÇELİK- Osmanlı Cami Kültüründe ve İşlevlerinde Vakfiyelerin ve Külliyelerin Rolü: Gebze Çoban Mustafa Paşa Vakfiyesi ve Külliyesi Örneği

Ayşe DUVARCI- Divanü Lügati’t Türk’teki Yeme-İçme Kültürünün Kocaeli Manav Türkmenlerindeki Yansımaları

Ersin UĞURKAN - Tülay ÜZÜMCÜ - Ömür ALYAKUT- Kocaeli ve Çevresindeki Muhacirlerin Kent Gastronomisine Yapmış Olduğu Katkılar

Ömür ALYAKUT - Tülay POLAT ÜZÜMCÜ- Gastronomi Turizmi Bağlamında Kandıra Beslenme Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Goncaaydın Köyü Örneği

Sulayman Turduyeviç KAYIPOV- Kocaeli Yöresel Yemeği Umaç Çorbası ve Merkezî Asya Türk Mutfağındaki Umaç (Tarihî-Karşılaştırmalı İnceleme)

Ali AKTAS-¸ İzmit Sancağı’nda Yaşayan Manavlarda Halk Hekimliği ve Ocak Kültü

Mine CAN- Kocaeli Peşkir İşlemelerinden Örnekler

Feyzan Göher VURAL- Kocaeli ve Sakarya Türkülerinde Motifsel Nitelik Taşıyan Çiçek, Hayvan, Renk Unsurlarının Türk Mitolojisi ve Türk Sanatındaki Yeri

Nurdin USEEV- Kocaeli Ağzında Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerine Özgün Kelimeler (Köktürkçe ve Kırgız Türkçesi Örneğiyle)

Negizbek ŞABDANALİYEV- Türkiye’nin Kocaeli Bölgesi ve Kırgızistan’ın Bölgeleri Örneğinde Akrabalık Terimlerine Mukayeseli Bir Bakış

Tahsin HAZIRBULAN- Anonim Bir Menazil-i Hacc’a Göre Kutsal Yolculuğun Durak Noktaları: Menazil-i Gökbuze ve Menazil-i Hersek Ma’ Derbend-i Yeni Köy

Abdullah KAHRAMAN- İzmit’li Kara Davut ve Menar Şerhi

Muhittin ELİAÇIK- Kocaelili Ak Ali’nin Risâle-i Câmiü’l-Ahbâr’ı

Ahmet Remzi TÜLÜCE- Kahramanlık Filmlerinde Kimlik Temsilleri ve Malkoçoğlu Filmlerinde Düşman/Öteki Olmak

Ümmühan MOLO - Orhan FAİGOV- Kahramanlık Olgusu ve Bir Kahraman Olarak Malkoçoğlu’nun Türk Sinemasındaki Temsilleri

Emel ATEŞÇİ - Gözde İSLAMOĞLU- Muhteşem Yüzyıl Dizisinde Kahraman Malkoçoğlu Karakteri ve Değişen Kültürel Bellek

Levent ATALI - Sercan KARABACAK- Tarihsel Süreçte Kocaeli Kent Yaşamında Spor Yayınları

Burçin SAĞLAM- Kocaeli Üniversitesi Tarafından Basılan Yayınlar

Nevnihal ERDOĞAN - Türkiz ÖZBURSALI- Hikmet Temel AKARSU- 2080 Kocaeli ve Yöresinde Tarihsel Sergilemeye Yönelik Mimari Tasarım İlkeleri Başiskele İlçesinde “Servetiye Cephesi” Temalı Planetaryum ve Bilim Merkezi Müzesi Mimari Projesi

Şennur KAYA- İzmit’te Çinili Yapılar

Burak Muhammet GÖKLER- Kocaeli Çeşmelerinde Batı Etkili Süslemeler

Yıldırım KARADENİZ- İzmit Sırrı Paşa Konağı Bezemeleri

Taner AKSOY- Gebze Tarihi ve Kültür Varlıkları

Veli GÜVEN- Gebze Özelinde Türklerde Türbe Geleneği ve Bu Geleneğin Halk İnanışına Etkileri

Veysi AKIN- Cisr-i Mustafa Paşa (Mustafa Paşa Köprüsü) ve Tarihten Günümüze Kadarki Önemi

Volkan ŞENEL- Gebze Malkoçoğlu Mehmed Bey Türbesi

Nurdan KUBAN - İsmail Talih GÜVEN - Deniz GERÇEK- İzmit Kentsel Sit Alanındaki Kültür Varlığı Yapıların Strüktürel Niteliklerinin Özgünlük Durumu Üzerinden Değerlendirilmesi

Haluk SELVİ – Maria IVANICS – Kemalettin KUZUCU – İbrahim ŞİRİN- Kapanış Oturumu Konuşmaları

Sempozyumdan Fotoğraflar