ULUSLARARASI ORHAN GAZİ VE KOCAELİ TARİHİ–KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Künye

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Prof. Dr. Haluk SELVİ

Kocaeli Tarihi Coğrafyasına Kocaeli Yüzey Araştırmasının Katkıları - Ayşe ÇALIK ROSS

Kocaeli İli Yakın Taşınmış (Paralel) Yer Adları - Mustafa ŞENEL

İkili Adlandırma Sisteminde Tarihî ve Mitolojik Karakter Kullanımı: Kocaeli Florası Örneği - Hüseyin DOĞAN - Elif Bilge DOĞAN

Olbia, Astakos, Nikomedeia, İznikmid, İzmit: Tarihi Haritalarda Kocaeli - Yasemin NEMLİOĞLU KOCA

İzmit’i Ankara’ya Bağlayan Tarihi Yol Ağında, İzmit-Geyve Arasının Tetkiki - Nurfeddin KAHRAMAN - Refik ARIKAN - Mehmet Can ÇETİN

Aşık Paşazade Tarihi ve Anonim Tevarih-i Al-i Osman’da İlk Osmanlı Fetihlerine İlişkin Olaylara İşaret Eden Toponimik Veriler - Fatma ÜNYAY AÇIKGÖZ

Antikçağda Kocaeli (Astakos) ve Çevresi (MÖ 700-400) - Muzaffer DEMİR

A Bronze Mirror with Aphrodite and Eros from Nicomedia - Gülseren KAN ŞAHİN - Eva CHRISTOF - Ergün LAFLI

Nikomedeia’dan Yeni Yeni Yazıtlar - Hüseyin Sami ÖZTÜRK - Ezgi DEMİRHAN ÖZTÜRK

Nicomedia Batı Nekropolü Küçük Buluntuları - Zuhal UYKAL - Kemal ÇİBUK - Özay TİTİZ - Ramazan SAYİM

Nikomedeia Kenti ve Apollon Kültü - Hülya BOYANA

Nicomedia Batı Nekropolünde Ele Geçen Eserlerin Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları - Onur ÇOBAN - Ali Osman AVŞAR

La persecution de Nicomedie dans la version latine de l’Historia ecclesiastica de Eusebe par Rufin de Concordia - Maurizio BUORA - Ergün LAFLI

Relationships Between Nicomedia, Aquileia and Northern Italy During the Roman Imperial Period - Ergün LAFLI - Maurizio BUORA

Konstantinapolis’in Başkent Olmasından Sonra Nikomedya’da Sosyal ve Ticari Hayat -Enes AĞAR

Selçuklulardan Osmanlılara Batı Anadolu’da Türkler - İbrahim TELLİOĞLU

Batı Karadeniz’de Orhan Bey Zamanında “İl” Yapılanması - Ahmet TOKSOY

Âl-i Osman’da Cülus: “Veraset Usulü Üzerine Bir Analiz Denemesi” - Emine DİNGEÇ

Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki Or Kökü ve Kan Kelimelerinden Hareketle Orhan / Or Han Kişi Adı- Nurdin USEEV

Karadeniz Ereğlisi, Seyyid Nasırullah ve Orhan Bey - Enver KONUKÇU

Orhan Gâzi’nin Şahsiyeti - Hüseyin ALGÜL

Orhan Sultan (1326-1360) In the Arabic and Maghribi Writings - Leila KHEIRANI

Sırp Ortaçağ Kaynaklarında Orhan Gazi ve Çar Stefan Duşan - Redzep ŠKRİJELJ

Bir Bizans İmparatoru ve Tarih Yazarı Olarak VI. İoannes Kantakuzinos’un Eserinde Orhan Gazi İmajı - Murat KEÇİŞ - Gökçe TELLİ

Osmanlı Devleti’nin Yükselişinde Orhan Gazi’nin Çalışmalarına Dair (Rusça Kaynaklara Dayanarak) - Dilaver AZİMLİ

Gâzi Orhan Bey Devrinde Osmanlı Beyliği’nin Doğu Sınırları (1324-1362) - Mustafa KESKİN

Orhan Gazi ve Ümerasının Kuzey-Batı Anadolu’daki Fetihlerine Dair İzleri - Kenan Ziya TAŞ

Kocaeli’nin Fethinde Stratejik Değeri Olan ve Fethi Aşk Rüyası İle Renklendirilen Kale: Aydos - Necdet ÖZTÜRK

The Maritime Expansion of the Ottomans and the Rivalry between Venice and Genoa in the Levant in the Time of Orhan I - Ardian MUHAJ

Orhan Gazi Devrinde Osmanlı Devleti’nin İdari Taksimatı ve Teşkilatı - Orhan KILIÇ

Beylikten Devlete: Orhan Gazi Devrinde Kurumlaşmanın Boyutları - Mehmet ÖZ

Osmanlılarda Orhan Bey Dönemi Kurumsallaşma Çabaları: Beylikten Devlete Dönüşüm - Yunus İNCE

Osmanlı Devleti’nin Bürokratik Anlamda Asıl Kurucusu: “Orhan Gâzî” - Hakan YILMAZ

Orhan Gazi Dönemi Ve Vakıfları - Vedat TURGUT

Orhan Gazi Türbesindeki Davul ve Simgesel Anlamları - Timur VURAL

Orhan Bey Dönemi Osmanlı-Bizans İttifakı ve Sonuçları - Murat ÖZTÜRK

Osman ve Orhan’dan II. Bayezid’e (Avrupa’da Hazırlanan İlk Osmanlı Silsilenamesi ve Feliks Petancius) - Géza DÁVID - Bálint LAKATOS

Sultan Orhan Gazi ve Ahiler - H. Mustafa ERAVCI

Orhan Gazi Döneminin Âlim ve Mutasavvıfları Üzerine Bazı Değerlendirmeler - İsmail ÖZÇELİK

Orhan Gazi Dönemin’de Kocaeli Bölgesi Ve Gebze’de Kurulan Vakıflar - İsmail KAHRAMAN

Abdal Musa ve Devlet - Hasan Basri KARADENİZ

Mad 22 Numaralı Deftere Göre Kocaeli Sancağı Vakıfları - Zübeyde Güneş YAĞCI - Mustafa AKKAYA

Gebze Nahiyesi Çamlıca Karyesi’nde İvaz Fakih’in Laçin Timarı Temliği ve Vakfı (1329-1522) - İlhami YURDAKUL

Yaşam ve Ölüm Arasında Timarlı Sipahi Olmak: Kocaeli Sancağı Örneği (1595-1598) - Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

Kocaili Livasında Bâzdârân (Çakırcı) Timarları - Mehmet İNBAŞI - Tahsin HAZIRBULAN

Yeniçağ Kent Tarihlerinin Şekillenmesinde Devlet Katkısına Dair Bir İnceleme: Kocaeli Ekonomisinde Hassa Yatırımları-Zafer KARADEMİR

IV. Murad’ın İzmit ve Çevresindeki Faaliyetleri - Harun SELÇUK

18. Yüzyılın Ortalarında Kocaeli Sancağı’nda Görülen Kanunsuzluklar - Alpay BİZBİRLİK - Mustafa KAYA

178 No.lu Mühimme Defterinde Kocaeli ve Çevresi Hakkındaki Hükümler ve Değerlendirmesi - Rıza KARAGÖZ

Kocaeli Mutasarrıfı Maktül Hüseyin Paşa’nın Terekesi - Şefaattin DENİZ

Hicrî 1256/Miladi 1841 Tarihli Nüfus Defterine Göre Gökbüze’de Nüfus, Kimlik ve Toponomi - Tahsin HAZIRBULAN

Tanzimat Bürokratları Arasında Yaşanan Çekişmeler: Kocaeli Mutasarrıfı ve Bolu Kaymakamı Örneği - Serdar ÖSEN

Hülasa-i Ahvali’l- Buldan Adlı Eser Işığında 19. Yüzyılda Kocaeli Livasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi - Üçler BULDUK

1858-1864 Tarihli Anadolu Ahkâm Defterleri’ne Göre Kocaeli Sancağında Toplumsal ve Ekonomik Hayattan İzler - Zeynep YETİŞİR

XIX. Yüzyılda Kocaeli Yöresinde Sigortacılık Faaliyetleri - Yunus ÖZGER

Denizaltı Seyir ve Torpido Tecrübe Sahası Olarak İzmit Körfezi - Evren MERCAN

İzmit’in İmarı Çerçevesinde İzmit Rıhtımı Mukavelenamesi - Selda KILIÇ

Kocaeli ve Çevresinde Meydana Gelen Suçlar ve Uygulanan Cezalar (1789-1839) - Suha Oğuz BAYTİMUR

Osmanlı İzmit’inin Kozmopolit Yapısı Hakkında Bazı Düşünceler - Mustafa Fırat GÜL

Karamürsel Belediye Tabipliği’ne Yapılan Atamalar ve Karşılaşılan Sorunlar (1889-1911) - Kenan OLGUN

Osmanlı İnşaat Alanında Yapım-Onarım Faaliyetleri: Kandıra Sultan Orhan Camii Örneği - Ekrem GÜRDAL

İzmit Pertev Paşa Külliyesi Vakfı ve Külliyenin Geçirdiği Tamiratlar - Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ

31 Mart Olayı Günlerinde İzmit’te Asayiş ve Katırlı Köyü Hadisesi - Mustafa Talha SAVAŞ

Balkan Savaşları Günlerinde İzmit - Haluk SELVİ

Selmanpak’tan Kutü’l-Amare’ye: Irak Cephesinin Kocaeli Şehitleri - Zekeriya TÜRKMEN

Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin Ankara’ya Karşı Sonuçsuz Kalan Kocaeli Merkezli Son Bir Girişimi: Kuva-yı Seferiye - Adnan SOFUOĞLU

Milli Mücadele’de Yunan Ordusunun İzmit Katliamı (1921) - Çağla D. TAĞMAT

Mudanya Mütarekesi ve Tarafsız Bölgeler Sorunu (Kocaeli ve Çanakkale Bölgeleri) - Behçet Kemal YEŞİLBURSA

İzmit ve Civarının Düşman İşgalinden Kurtarılmasından Sonra Kastamonu İstiklâl Mahkemesinin Bölgede Yaptığı Yargılamalar - Osman AKANDERE

İzmit Sancağında Ehlî Hayvan Sorunu (1912) - Halim DEMİRYÜREK

İzmit (Kocaali) Sancağı’nda Frengi Salgınları - Nermin ERSOY - Belgin BABADAĞLI

On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Yirminci Yüzyıl Başında İzmit Sancağı’nda Koruyucu Sağlık Hizmetleri - Aslıhan AKPINAR - Cebrail YILMAZ -Resül NARİN

Cumhuriyet Dönemi’nde Kocaeli’de Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele - Rahime AYDIN ER - Aslıhan AKPINAR

Kocaeli’nin İlk Havaalanı - Alptekin CEVHERLİ - Tamer ÇELİKER - Semiha LAVAS ÖZKOL

Gölcük Tersanesi’nin İnşası İçin Yapılan Hazırlıklar ve Sahildeki Arazinin İstimlak Edilmesi -Derya GEÇİLİ

İzmit’in Bağrından Kopmuş Kurmay Bir Subay: Mustafa Asım Asımgil (1879-1941) - Gülşah ESER

Kocaeli Milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit’in TBMM İçerisindeki - Faaliyetleri(1923-1950) Sabit DOKUYAN

Kocaeli’de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Şubelerinin Faaliyetleri (1923-1930) - Mustafa SARI

Kocaeli Müftülüğü (1923-1938) - Tuğba ÇALIŞKAN

Hür Fikir Gazetesi’ne Göre Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Kocaeli’de Yansımaları - Esma TORUN ÇELİK

İzmit Hürfikir Gazetesinde Cumhuriyet Devri İnkılapları (1925-1931) - Taner BİLGİN - Mesut ÖNAL

Kocaeli’nde Garip Bir Casus: Kumandan Oğlu Kasım Tevfik’in ‘Genç Düşünceler’ ile Tevkifi - Ekrem SALTIK

1923-1930 Arası İzmit’e Yerleştirilen Mübadiller - Çağla DEMİRDÜZEN

Tarih Ders Kitaplarında Orhan Gazi Ve Dönemi - Temuçin F. ERTAN

İzmit Vilayetinde Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Bazı Değişkenlerin Değerlendirilmesi (1925-1926) - M. Serhan YÜCEL - Ayşem Seda YÜCEL

Yerel Gazete İlanlarına Göre Kocaeli’de Sanayi ve Ticaret (1923-1953) - Müzeyyen ÜNAL

1927 Nüfus Sayımına Göre Kocaeli Vilayetinin Nüfus Özellikleri - Handan HAYKIR

Türkiye’de Belediyecilik Uygulamaları: 1934 Yılı İzmit Örneği - Zeynel ÖZLÜ - Enver DEMİR

1935 Nüfus Sayımına Göre Kocaeli Vilayeti’nin Sosyo-Kültürel Yapısı - Dilara USLU

SEKA’nın Yabancı Montörleri - Yücel YİĞİT

Kocaeli Basını’nda Soyadı Kanunu’nun Uygulanması Sürecindeki Çalışmalar -Emine KISIKLI

Çok Partili Hayat Döneminde TBMM’deki Kocaeli Milletvekilleri Üzerine Bir Analiz (1946-2015) - Nurettin GÜLMEZ

İnönü Dönemi’nin Son Maliye Bakanı: Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Aksal - Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA

Demokrat Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Cebeci (1957-1960) - Ersin MÜEZZİNOĞLU - Latif PINAR

Demokrat Parti Döneminde Kocaeli’nde Tarım - Bilal TUNÇ

“Dokuz Patron Olayı”nın Kocaeli Basınında Temsili - Ayşe Elif EMRE KAYA

Kocaeli’nde Gür Bir Ses: “Sesim” Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme - Sedef BULUT

Cumhuriyet Dönemi Kocaeli Vilâyeti Mülkî Yapılanma Tarihi II (1954-2012) - Enis ŞAHİN - Sinan DEMİRAĞ

“KYÖD – Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği” Üzerine (1948-1998) - F. Yavuz ULUGÜN

15-16 Haziran 1970 İşçi Eylemlerinde Kocaeli’deki Gelişmeler - Yusuf Ziya KESKİN

Kocaeli Kırım Diasporasından Vatan Kırım’a Ulaşan Köprü (Kocaeli Kırımtatar Kültür ve Dayanışma Derneği) - Nuri KAVAK

Kocaeli’de İç Göç ( 1830-1840) - Nedim İPEK

Nogayların Kocaeli Sancağı’na Göçleri - Recep YAŞA - Gülcan MEMİŞ

1935-1950 Dönemi Nüfus Verilerine Göre Kocaeli’nin İdari ve Demografik Yapısı - Nursal KUMAŞ

1950-1951 Bulgaristan Göçü ve Kocaeli Vilayeti - Önder DUMAN

Göçün ve Belleğin İzsürümü: Batı Trakya’dan Kocaeli’ne Bir Pomak Ailesinin Sözlü Tarihi -Sinan VARDAR

Kocaeli Bölgesine Yapılan Göçlerin Kocaeli Müziğine Yansıması - Feyzan Göher VURAL - Merve SOYCAN

Bedrifelek Başkadınefendi’nin Bir İhya-kerdesi: Körük Çeşmesi - Recep KANKAL

‘Sultan Baba’ Menkıbelerinin Vladimir Propp’un “Masalın Biçimbilimi” Eserinden Yola Çıkılarak Yapısal Olarak Çözümlenmesi - Hüseyin ŞEN - Faruk Emre ÖZÜNLÜ

Bizi Birleştiren Halka Simit - Kevser AYDOĞDU

İstanbul Medreselerinde Kocaelili Bir Müderris: Huzur Dersi Hocası Gebzeli Hafız Abdullah Şerif Efendi - Arzu GÜLDÖŞÜREN

İzmit Âlimlerinden İbrahim Edhem Ve Kurban Ahkâmı İle İlgili Risalesi - Abdullah KAHRAMAN - Salih ŞAHİN

Şeyhzâde Muhyiddîn Mehmed Kocavî’nin Nesih Anlayışı - Şükrü MADEN

Orhan Gazi’nin İlme ve Maneviyata Katkısı: Bazı Kocaelili Âlimlerin Eserlerinden Nakiller - Recep DİKİCİ

Arslanbey Köyünden Agop Zakaryan’ın Hikâyesi - Ali BİRİNCİ

İzmitli Ak Ali Efendi’nin Fezâil Adlı Eserinin Fezâil Literatüründeki Yeri - Mehmet AYHAN

Eski Türkçe Kelimelerin İzmit’in Taşköprü, Ova ve Balören Ağızlarındaki Görünümünün Kültür Dil Bilimsel Çözümlemesi - Ertan BESLİ

Kocaeli “Dil İskelesi” Menkıbesindeki Olağanüstü Motifler: Türk Dünyası Anlatılarıyla Mukayeseli Bir Araştırma - Abdulselam ARVAS

Kocaeli Halk İnançlarında Ağaç Bağlamında Totemizm - Ali Osman ABDURREZZAK - Yaşar KALAFAT

Kocaeli İli Manav Kültüründe İğne Oyalı Başörtüsü Geleneği - Krep ve Yemeni Oyaları - Mine CAN

Tarihsel Süreçte Kocaeli’nde Manav Kültürü: Misafirperverlik - Resül NARİN

Demirciler Konağı Kalemişleri Üzerine Bir İnceleme - Yıldırım KARADENİZ

Kocaeli/Gölcük’te Kent Kimliğini Simgeleyen Mimari Proje Önerisi - Nevnihal ERDOĞAN - Zehra Türkiz ÖZBURSALI - Hikmet Temel AKARSU

Mahalle Seçiminde Komşuluğun Rolünün İzmit’in Geleneksel ve Modern Konut Yerleşmelerinde Kıyaslanması - Nevnihal ERDOĞAN

Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Değerlendirilmesi - Ömür ALYAKUT - Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

OrhanGaziGemiciVakfındanOsmanGaziKöprüsüneİzmitKörfezGeçişi - Oğuz POLATEL

Atın Türk Kültüründeki Yeri Ve Osmanlı Döneminde Kocaeli Özelinde Türk At Yetiştiriciliği -Veli GÜVEN

Kocaeli Yerel Basınında Dijitalleşme Dönemi - Burçin SAĞLAM

Kapanış Oturumu Konuşmaları - Ali YEŞİLDAL - İdris BOSTAN - İlhan ŞAHİN

Sempozyum Fotoğrafları