ULUSLARARASI SÜLEYMAN PAŞA VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Künye

İbrahim KARAOSMANOĞLU-Sunuş

AÇILIŞ KONUŞMALARI

İbrahim KARAOSMANOĞLU (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı)

Hasan Basri GÜZELOĞLU (Kocaeli Valisi)

Haydar Ali YILDIZ (İstanbul Milletvekili ve Okçular Federasyonu Başkanı)

Refik TURAN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)

Sadettin HÜLAGÜ (Kocaeli Üniversitesi Rektörü)

Haluk Selvi (Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına)

SEMPOZYUM AÇILIŞ OTURUMU

Azmi ÖZCAN

Feridun EMECEN

Erhan AFYONCU

Rhoads MURPHEY

SEMPOZYUM KAPANIŞ OTURUMU

Haluk SELVİ

Cevdet KÜÇÜK

Yücel ÖZTÜRK

Mustafa İSEN

BİLDİRİLER

Suzan YILDIZ - Beyza USTAOCLU-Körfez İlçesi (Kocaeli) Arazı Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi

Ayşin KONAK-Buzul Çağlarından İtibaren Kocaeli'de Doğal Çevre Değişimleri ve Kültüre Yansıması

Engin BEKSAC - Mustafa HATİPLER - Şule NURENGEN BEKSAÇ-Bithynia Traklar Ve Diğer Balkanlı Halklar Trakoloji Bakış Açısından Genel Bir Kimlik Çalışması

Ali BORA-Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Bithynia Krallığı'nın Sınırlan Ve Gelişimi

Kalin POROZHANOV-Bebrykes At The Sea Of Marmara İn Apollonios Rhodios

Hülya BOYANA-Bithynia Bölgesinin Tarihi Ve Kullandıkları Takvim

Kemal ÇİBUK-Doğu Marmara'da Ana Tanıtça (Kybcle) Kültü Ve Tasvirleri

Kurtuluş KIYMET-Hititçe Metinlerde Sakarya Irmağı

Kamil DOĞANCI-Geç Antikçağda Hacı Yolu Güzergâhında Bir Merkez Nikomedia

Onur GÜNDAY- Hannibal’ın Anadolu'daki Faaliyetleri Ve Libyssa (Gebze

Yüksel GÜNGÖR-İlk Cağ’da Nikomedia (İzmit)'Dan Hıristiyanlık Tarihine Yayılan Işık Santa Barbara

Neşe Atık-Kocaeli Müzesi’nde Bulunan Korkuluk Babaları

Gül GEYİK KARPUZ - Kemal ÇİBUK-Kocaeli Arkeoloji Ve Etnografya Müzesinde Bulunan Çam Bilezikler

Özay TİTİZ - Ramazan SAYİM-Kocaeli Müzesi Osmanlı Dönemi Saat Koleksiyonu

Zuhal UYKAL - Kayhan AKDENİZ-Kocaeli Müzesi Koleksiyonu Bizans Dönemi Sikkelerinden Örnekler

Murat ÖZTÜRK-Bir Roma imparatorluğu Başkenti Nikomedia

Tuna Şare Ağtürk-Çukurbag Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Görkemli Roma Anıtı

Rıdvan GÖLCÜK - Esra KAHRAMAN -Gebze'de Bir Sanuç

Vassil MARKOV-Megalıthic And Rock Cut Sanctuarıes Of Anatolia And Of The Balkans Comparatıve Analysıs

Sotiriou Konstantinos –ORFEAS-The Illıcıt Trade Of Antiquities In The Aegean Area

Ergün LAFLI-Gazi Süleyman Paşa Devri Öncesinde Bizans Döneminde Kocaeli İli Arkeolojisi Ve Tarihi

Hüseyin KAYHAN-Haçlı Seferleri Ve İzmit

Mustafa ÖZTÜRK-Yerci Tarih Ve Şehir Tarihçiliğinin Yeri Önemi Ve Bugünkü Durumu

İbrahim ŞİRİN-Kocaeli Şehir Tarihi Literatürüne Eleştirel Bir Bakış

İlhan ŞAHİN-İl - El Kavramı Ve Kocaeli

Sulayman Turduyeviç-Tarih Ve Birey ilişkilerini Bilimsel incelemenin Metodolojik Sorunları Üzerine

Taşpolot SADIKOV - Fatih ÇELİK-Kocaeli Bölgesi Uç Kültürüne Mukayeseli Bir Bakış

Hasan Basri KARADENİZ-Kuruluş Döneminde Osmanlıların Anadolu'da Sessiz Yürüyüşü-I

Enver KONUKÇU-Latinlerden Osmanlılara Kefken Ve Çevresi

Şahin KILIÇ - Raif KAPLANOĞLU-Osmanlı Kuruluş Devrinde Doğu Marmara Kıyılarında Türk İskânı

Mustafa KESKİN-Gazi Süleyman Paşa'nın Bir Yadigarı Göynük

Recep YAŞA-Osmanlı Hanedan Mensuplarının Paşa Unvanı Kullanması Sorunu Üzerine Alâeddin Paşa Ve Süleyman Paşa

Altay Tayfun Özcan-Codex Hanivaldanus'ta Süleyman Paşa

Hüseyin ALGÜL-Osman Gâzi'nin Oğlu Orhan Gâzi'ye Nasihatlerine Tahlili Bir Bakış

Necdet ÖZTÜRK-15. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Süleyman Paşa

Recep DİKİCİ-Adına Yazılmış Eski Harfli Eserlerde Gazi Süleyman Paşa Ve Bazı Kocaelili Âlimlerden Nakiller

Kenan Ziya TAŞ-Gâzi Süleyman Paşa'nın Kuzey-Batı Anadolu'daki İzleri

Veysi AKIN-Osmanlı Kaynak Ve Arşiv Belgelerine Göre Süleyman Paşa'nın Vefatı Ve Türbesi

Zekeriya TÜRKMEN-Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa

Vedat TURGUT-Süleyman Paşa Vakıfları

Mustafa GÜLER - Abdullah ÇAKMAK -Vakıf-Şehir ilişkisi Bağlamında İzmit Gazi Süleyman Paşa Evkafı

Yücel ÖZTÜRK-Gazi Kösemihal'in Menşei İle İlgili Yeni Bir Analiz

Dİlaver AZİMLİ-Osmanlı Devletinin Tarihinde Kocaelinin Rolüne Dair

Ardian MUHAJ-The Hundred Years War And The Ottoman Expansıon In The Balkans In The Second Half Of 14Th Century

Ferhat TURANLI-Zaporog Kazaklarının Güney Karadeniz Sahillerine Düzenledikleri Seferler

Ahmet GÜNDÜZ-1561 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Kocaeli Sancağında Şahıs İsimleri

Nurdin USEEV-XVI. Yüzyılda Kocaeli Bölgesindeki Türkçe Bazı Yer Adlarının Kültürel Dilbilim Açısından İncelenmesi

Hasan AKYOL-İlkçağ Ve Ortaçağ Seyahatnamelerinde Gebze Ve Çevresi

Abdullah LÜLECİ-Savaşın Gölgesinde Ermeni Vahan Çetesi Ve Faaliyetleri

Adnan SOFUOĞLU-Mondros Mütarekesi Sonrasında Ve Yunan İşgali Döneminde Kacaeli

Ahmet AKTER-Kocaeli'nde Halkevleri Ve Halk Odalarının Kurulması

Alper BAŞER-Ahkâm Defterlerinde İzmit

Bestami S. BİLGİÇ-Milli Mücadele Yıllarında İzmit'te Bir Amerikalı Doktor Dr. Mabel Evelyn Elliott

Cengiz ATLI-Cumhuriyetin İlk Döneminde Kocaeli Milletvekili Seçimleri Ve Seçilen Milletvekillerinin Faaliyetleri

Dursun Ali AKBULUT-Mütarekenin İlk Günlerinde İzmit

Ebru Emine OĞUZ-19. Ve 20. Yüzyıllarda Kocaeli'ndeki Protestan Kadın Misyonerler Ve Faaliyetleri

Enis ŞAHİN - Sinan DEMİRAĞ-Kocaeli Vilayeti'nin Teşekkül Süreci

Esma Torun ÇELİK- Milli Mücadele'de İzmit'te Türk Jaenne Darc, Fatma Seher Hanım

Fahri SAKAL-Kocaeli Örneğinden Hareketle Parti Teftişi Adı Altında Halkın Fişlenmesi (Mi?)

Fikrettin YAVUZ-Büyük Darıca Yangını

Funda Selçuk ŞİRİN-Kocaeli Tarihine Gönül Verenlerden Bir Portre Denemesi Rıfat Yüce

Gerşom QIPRISÇI-Kocaeli'deki Museviler Yahudiler, Karaimler Ve Dönmeler

Hümmet KANAL-Dâhiliye Nezâreti Emniyet-İ Umûmiye Müdüriyeti Kayıtlarına Göre Birinci Dünya Savaşı'nm Sonlarında İzmit Sancağı'nda Emniyet Ve Asayiş

İbrahim SERBESTOĞLU- Pazarköy Ayam Turnacıbaşı Esad Bey İsyanı

Kadri UNAT-Kurtuluş Savaşı'nda "İzmit Askerî Hat Komiserliği" Ve Faaliyetleri

Kemal ÇİÇEK-İzmit Ermenileri Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Raymond Kevorkian'ın Tezlerine Bir Reddiye

Kemalettin KUZUCU-1906 Yılında İstanbul'dan Hereke Fabrikası'na Düzenlenen Birkaç Seyahat

Kenan ACAR-Ağız Metinlerine Göre Kandıra Kocakaymaz Ve İzmit Çevresinde İşgal Yılları

Kenan GÖÇER-19. Yüzyılın İlk Yarısında Kandırada Sosyal Huzursuzluk Üzerine Bir İnceleme

Mahmut AKKOR-İngiliz Belgelerinde Kocaeli Bölgesinde Yunan Kuvvetlerinin Durumu

Mehmet KAYA - Abdullah ÖZDAĞ-Sadettin Yalım Bey'in Hayatı Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Faaliyetleri

Mehmet PINAR-Kocaeli'nde Serbest Cumhuriyet Fırkası Teşkilatı Ve Faaliyetleri

Mehmet TÜTÜNCÜ-Hollandalı Seyyahlar Cornelius De Bruyn Seyahatnamelerinde İzmit

Melek SARI GÜVEN-Ermeni Kaynaklarına Göre Armaş Ve Ermeniler

Metin AYIŞIĞI-Milli Mücadele'de İstihbarat, Mühimmat Sevkiyatı Ve Kocaeli

Muhittin ÇEKEN-Şükran YAŞAR-Bizan-Arap Mücadelelerinde Kocaeli (Nicomedia) ve Çevresi

Nahide ŞİMŞİR - Sebahattin ŞİMŞİR-XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kocaeli Sancağı'nın Tarihinden Kesitler

Nermin GÜMÜŞALAN-Tek Parti Dönemi Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Kocaeli Örneği

Nesrin AKKOR- 1909 Yılı İngiliz Askeri Raporunda İzmit

Nesrin Atıcı KANBEROĞLU-1908-1923 Yılları Arasında Meclis-İ Vükela Mazbatalarında İzmit

Osman AKANDERE-Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı Ve Bu Toplantıda Verilen Önemli Mesajlar

S. Esin DERİNSU DAYI-Albayrak Gazetesinde İstanbul-Anadolu Bağlantısı İzmit / Kocaeli Ve Adapazarı / Sakarya İle ilgili Haberler Ve Olayların Yarattığı Etkiler

Salih AKYEL- Kocaeli Sancağı Nüfus Defterlerine Göre XIX

Selda KILIÇ-1920 Meclisinde İzmit Milletvekili Hamdi Namık Bey

Selim KAYA - Arda DENİZ- Bazı Ortaçağ Seyyahlarının Gözünden Kocaeli

Selma ÇETİNKAYA-Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın Siyasi Yaşamı (1950-1960)

Süleyman PEKİN-Meşru - Gayrimeşru Faaliyetleriyle Bardızag Amerikan Koleji'nin Yarım Asırlık Tarihi

Şeydi Vakkas TOPRAK-III. Selim Döneminde Eşkıya Peşinde Bir Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Hüseyin Paşa

Tofig MUSTAFAZADE - Feride ALİYEVA-Çağdaş Dönemde Azerbaycan Ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin İşbirliğinde Marmara Bölgesinin Rolü

Ümit EKİN-19. Yüzyılda Kocaeli Sancağı'nda Çok Eşlilik Olgusu

Yunus ÖZGER-Sultan Abdülmecid'in İzmit Ve Hereke Seyahatleri

Zafer ATAR-Temettûat Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Değirmendere'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Zeki ÇEVİK-Kocaeli'nin Komitacı Milletvekili Salih Fuat Balkan VIII. Dönem Meclis Çalışmaları

Zeynel ÖZLÜ - Enver DEMİR-Sicill-İ Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Bürokrasisinde Görevli Bazı İzmitli Memurlar

Zeynep İSKEFİYELİ-İzmit'te Bir Yıl İki Yangın Arslanbey

Ahmet AKSIN - Ela ÖZKAN-Kocaeli'nin 19. Yüzyıldaki İdari Yapısı

Ahmet ŞİMŞEK - Mehmet Alper CANTİMER-Osmanlı Kurucu İradesinin Temsilcilerinin (Gaziyan-1 Rum) Ve İzmit Ve Çevresinin (Nikomedya) Cumhuriyet Dönemi Ders Kitaplarına Yansıması

Ali Ata YİĞİT-19. Yüzyılda İzmit Ve Çevresinde Gayrimüslim Nüfusun Yoğunlaşması Ve Sonuçları

Ali KOZAN - Ayşe ÇEKİÇ - Osmanlı Devleti'nin İlk Medresesi Sorunsalı- Dönem Kroniklerinde İzmit Yahud Gazi Süleyman Paşa Medresesi

Ali YEŞİLDAL-Medeniyet Hamurundan Kültür Merkezine- Bir Endüstriyel Dönüşüm Merkezi Olarak Seka

Biray ÇAKMAK - Furkan BÜLBÜL - Kandıra Erkek Rüştiye Mektebi

Cengiz KESKİ-İzmit'te Muhacirlerin Yaşadığı Sorunlar- Akgürgen Çiftliği Örneği

D. Ali ARSLAN-Kocaeli'nin Demografik Yapısının Sosyolojik Tahlili

Ebubekir SOFUOĞLU - Fahrettin DEDE - Fadime AŞIK-XIX. Yüzyıl Sonu - XX. Yüzyıl Başında Kocaeli'nde Ziraatı Geliştirme Çabaları

Ekrem SALTIK-Bir Hafıza İcat Ve İmha Mekânı Olarak Seka

Emine DİNGEÇ - Kaptan Paşa Eyaleti'ne Bağlı Olarak Kocaeli Sancağı

Ersan KOÇ - Bir Üretim Havzası Olarak İzmit Körfezi'nde Sanayi Yatırımları Ve Bölgesel Gelişim Tarihi

Ersin MÜEZZİNOĞLU-Cumhuriyet Döneminde Sanayileşme Ve Kâğıt İstiklali Yolunda Önemli Bir Teşebbüs- İzmit Kâğıt Fabrikası

F. Yavuz ULUGÜN-1891 Şark Ticaret Yıllığı'nda İzmit Sancağı" Üzerine

Fatih DEMİREL- Fransız Misyonerlerin İzmid Sancağındaki Eğitim Faaliyetleri

Fatih ÖZÇELİK-İzmit'in Sosyo-Kültürel Hayatına Hicivli Bir Bakış- Pişmaniye Dergisi

Ferhat BERBER-Temettuat Kaydına Göre Tavşancıl Karyesinin 1844 Yılında Sosyo-Ekonomik Durumu

Filiz ERTÜRK - Zeynep Gamze MERT-Geçmişten Günümüze İzler- Akçakoca Mahallesi Sokak İsimlerinin Sürekliliğinin İncelenmesi

Göksu HÜLAGÜ - Yahya ŞAHİN-Seka'nın Sosyal Sorumluluk Örneği- Seka Çocuk Dostları Derneği

Gülay TULASOĞLU-Ticaret Salnamelerine Göre Kocaeli:İzmit Şehrindeki Ticari Faaliyetler

H. Mustafa ERAVCI-Ticaret Salnamelerine Göre Kocaeli/İzmit Şehrindeki Ticari Faaliyetler

İlhan GÖK - Ersin KIRCA-İlhan GÖK - Ersin KIRCA-17. Yüzyılda İstanbul'un İaşe Ve İkmalinde Kocaeli'nin Önemi

İrfan Özdilek NİŞANCIK-İrfan Özdilek NİŞANCIK-15. Yüzyıldan 1915'e Kadar Kocaeli- Bahçecik-Akmeşe Ve Adapazarı'nda Ermeni Ticari Şirketler-Yardım Sandıkları Ve İşçi Birlikleri

İsmail KAHRAMAN-Kocaeli'nin İlk Sancak Beyi Gazi Süleyman Bey'den Günümüze Tarih, Kültür, Bilim Ve Sanayide Marka Kent Kocaeli'de Kültür Yolculuğu

Levent AT ALI-1937'Den Günümüze Kocaeli Tarihinde Kağıtspor

Mustafa SARI-İskân Defteri'ne Göre İzmit Muhacir Köyleri

Mustafa YILDIRIM-Kocaeli'de Şehirleşme Ve Şehir Kültürü

Muzaffer TEPEKAYA - İlker Mümin ÇAĞLAR-Temettuat Defterlerine Göre Tuzla'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı

Müzeyyen ÜNAL-Yirminci Yüzyıl Başında Kocaeli Bölgesinde Sanayi

Nuri GÜÇTEKİN-I. Dünya Savaşı'nın İzmit Eğitim Kurumlarına Etkisi

Orhan KILIÇ- Kuruluşundan 18. Yüzyılın Sonuna Kadar Kocaili Sancağı'nın Osmanlı İdari Taksimatı İçerisindeki Yeri Ve Yöneticileri

Oya ŞENYURT-Bir Eğitim Yapısının İnşa Öyküsü Ve Geçmişin Modern Mimarisi- "Lise Pavyonu":İzmit Lisesi

Önder DUMAN-Gürbüz Türk Çocuğu" Projesinin Eylemsel Bir Örneği- Hereke Çocuk Kampı

Resul NARİN-Osmanlı Dönemi Haritalarında Kocaeli'ne Dair Tespitler

Serkan YAZICI- Şark Ticaret Yıllıklarına Göre Üç Devirde İzmit Şehrinde Ticaret

Süleyman Beyoğlu-Kağıt Fabrikasının Şehrine Katkıları

Şennur KAYA-Görsel Belgelerde İzmit'in Kentsel Sunumu

Ünal TAŞKIN-1925-1930 Yılları Arasında Kocaeli Vilayeti

Veli GÜVEN-Seka Kâğıt Fabrikasında İşçi Hareketleri

Abdullah KAHRAMAN-İzmit'in Mürşitlerinden Ahmed Hilmi Efendi Ve MûciduT-Futûh Adlı Eseriyle Verdiği Mesaj

Ahmet EKŞİ-Abdüllatif B. Sadullah El-Kocavî Elgekbûzevî Ve Riba Risalesi

Ali CANÇELİK-Pertev Mehmed Said Paşa (1785-1837) Divanındaki Sosyal, Kültürel Ve Siyasî Mahiyeti Haiz Mazmunların İncelenmesi

Behçet Kemal YEŞİLBURSA - Ayhan ATEŞ-Mübadele İle Kocaeli'ne İskân Edilen Göçmenler Ve Karşılaştıkları Sorunlar

Belgin BABADAĞLI - Pervin ŞAHİNER - Nermin ERSOY-Kocaeli'de Gebelik, Doğum, Lohusalık Ve Yenidoğana İlişkin Geleneksel Uygulamalar

Ekrem GÜRDAL-XVIII. Yüzyıl Ve Sonrasında İzmit İskelesi İle Ard Alanının Osmanlı Denizcilik Faaliyetlerindeki Yeri

Emre DÖLEN-Mehmed Ali Kâğıtçı'nın Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğü Görevinden Alınmasının Arkasındaki Nedenler

Erkan GÖKSU-Okla Yükselen Millet

Evren MERCAN-Buhar Devrinde İzmit Tersanesi

Eyüp Talha KOCACIK-Kocaeli Sancağı'nın Adapazarı Ve Diğer Kazalarındaki Eczacıları

Ferit TOPLU-Kırım Ve Dobruca'dan Kocaeli'ne Göç Hikayeleri

Feyzan Göher VURAL - Timur VURAL-Altı Kocaeli Türküsü Üzerine Analiz

Gülsen ERDAL-İzmit Tarihinin Sesli Tanığı- İzmit Kenti Müzik Kültüründe Tarihi Bir İmge Olarak "Bando"

Halil İbrahim KAHRAMAN-Paşa Suyu, Paşa Hamamı Ve Gazi Süleyman Paşa

Hamza GÜNDOĞDU-Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin Osmanlı Külliyeleri İçindeki Yeri Ve Önemi

İrfan GÜRDAL-Atlı Okçulukta At Ve Binici Eğitimi

Kurtuluş DEMİRKOL-1897-1898 Yıllarında Gebze Kazasında Sığır Vebası

Mehmet ÇİÇEK-Meşhur Beydâvî Şârihi Şeyhzade Muhyiddin Muhammed B. Mustafa El-Kocevî'nin Hurûf-I Mukattaa İle İlgili Bir Risalesi

Metin ORHAN - Z. Metin ATEŞ-Ok Çeşitleri Ve Yapım Teknikleri

Mine CAN-Kocaeli İli'nde Kaybolan İğne Oyası Kültürü Ve Bir Usta- Azize Serdar

Muhittin ELİAÇIK- Kocaelili Bir Alim- Muhyiddin Muhammed Efendi Ve NoktatüT-Beyân Adlı Eseri

Mustafa HERGÜNER-Tarihi Gelişim İçinde Kocaeli Liman Başkanlığı

Nermin ERSOY - Rahime Aydın ER-19. Yüzyılda İzmit Belediye Tabipleri

Nevnihal ERDOĞAN-"Konstantinopolis Kapılarında" Romanında Tarihsel Arka plan Olarak Nıkaa (İznik) Ve Nıkomedıa(İzmit)

Nuri KAVAK-Kocaeli'ye Göç Etmiş Kırım Tatarları'nda Anavatan Algısı

Pelin Güleda KARADENİZ-Gölcük Saraylı Camii Ahşap Süslemeleri

Ramazan SAHAN-İzmitli Muhyiddin Şeyhzade'nin "Şerhu Kasideti'l- Burde" Adlı Eseri

Recai ÇETRES-İzmitli Osmanlı Âlimi Kara Davud'a Nisbet Edilen Kelâm Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Saliha TANIK-Gölcük, Değirmendere Mezarlığındaki Süslemeli Kadın Mezar Taşları

Selçuk SEÇKİN-Kocaeli Vilayeti'ne Yerleştirilen Dağıstanlı Muhacirlerin Sultan Reşat Himayesinde Kurulan Reşadiye'ye İskânı İle Gerçekleşen İnşa Süreci

Serdar ÖSEN-İzmit Mevlevihanesi Üzerine Bazı Mülahazalar

Serpil SÜRMELİ-İzmit Körfezi Depresyonunda Büyük Yunan Yıkımı Ve Samanlıdağ Muhacereti

Taner AKSOY-Kocaeli Kültür Varlıkları

Volkan ŞENEL-İzmit'in Fetih Simgesi Gazi Süleyman Paşa Camii (Nâm-I Diğer Orhan Camii)

Yasemin NEMLİOĞLU KOCA-Tcg Yavuz- Kocaeli'nde Bir Sancak Gemisi

Yaşar KALAFAT-Kocaeli Halk İnançlarının Kök Hücreleri Ve Kızıl İnancı

Yaşar Metin AKSOY-Türk Yayı Ve Yapımı

Yaşar ÖCAL-Maden Nakliyatında Bir Güzergâh- İzmit İskelesi

Yıldırım KARADENİZ-Atatürk Ve Redif Müzesi Süslemeleri

Yılmaz BÜKTEL-Gölcük Kazıklı Kervansarayı

Z. Metin ATEŞ- Osmanlılar Döneminde Sportif Bir Aktivite Olarak Menzil Yarışmaları Ve Menzil Taşları

Sempozyumdan Fotoğraflar